Energiayhtiöiden fuusio on tulevaisuuteen katsomista

Pohjois-savolaisten energia yhtiöiden yhdistymisestä on käyty neuvotteluja epäsäännöllisen säännöllisesti ja erillaisilla kokoonpanoilla viimeisten vuosikymmenien ajan. Kummassakin yhtiössä on tehty aikojen saatossa, joko omistajien halusta tai lainsäädännön pakottamana erillaisia järjestelyitä. Kuopion Energiassa viimeisimmät järjestelyt tehtiin 2015. Silloin liikelaitoksena ollut sähköverkkotoiminta ja kaukolämpö siirrettiin Kuopion Energia Oy:n. Sähkönverkoliiketoiminnasta tuli KE Oy:n kokonaan omistama Kuopion Sähköverkko Oy.

Nyt on Kuopion Energian ja Savon Voiman omistajien toimesta neuvoteltu yhdistymissopimus joka on lähetetty kaupunkien ja kuntien valtuustoille hyväksyttäväksi. Neuvotteluiden lopputulemana esitetään omistajille energiayhtiöiden fuusiota. Siinä Savon Energiaholding Oy ostaa KE:an jo nyt omistamansa SV:n kaveriksi ja fuusioi ne yhdeksi Savon Voima yhtiöksi. Savon Energiaholding on kuntien 100% omistama yhtiö. Nyt Kuopion kaupunki omistaa holdingista noin 18%. Mahdollisen fuusion jälkeen omistus olisi 40%.

Mikäpä muuttuisi esim. kuopiolaiselle energian käyttäjälle? Äkkiseltään ei mikään, tai ehkäpä kaukolämpöasiakkaille lasku tulisi SV:n kuoressa. Kuitenkin yhdistymisen seurauksena on laskettu noin 6.5 miljoonan euron säästöt synergiahyötyinä mm polttoaineen kuljetuksissa. Näillä on hintojen nostoa hillitsevä vaikutus. Onhan mm. päästökauppahinnat nousseet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana.

Aikaisempien yhdistymisien suurimpana kompastuskivenä lienee ollut kuopiolaisten pelko siitä, että sähkösiirtomaksut ja kaukolämpön hinta nousee, jotta haja-asutusalueiden hintoja ei tarvitseisi nostaa. Nyt päätettäväksi tulevassa sopimusehdotuksessa on useita toimenpiteitä jotta näin ei nyt, eikä tulevaisuudessa käy. Ensinnäkin molempien yhtiöiden sähköverkot pidetään omissa yhtiöissä. Näin ollen Savon Voiman säävarmaverkkoon tarvittavat suuremmat investoinnit eivät rasita Kuopion Sähköverkko oy:n asiakkaita. Samalla sopimukseen on laitettu ehto siitä, että verkkoyhtiöiden yhdistämiseen vaaditaan omistajista 2/3 osan enemmistö. Toiseksi molemmissa yhtiöissä jo nyt käytössä oleva kaukolämpöverkkojen verkostokohtainen hinnoittelu on kirjattu sopimukseen. Samoin on kirjattu lämmön hinnan seuranta. Kuopion alueella lämpöverkoissa kaupungin keskustassa, Riistaveden ja Vehmersalmen alueella on omat hinnat, jotka lasketaan alueella olevien kustannusten mukaan. Sama käytäntö on käytössä Savon Voimalla eri kuntakeskusten alueella.

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa mutta uskon, että yhtiöiden fuusiolla on koko alueen elinvoimalle positiivinen vaikutus. Fuusion jälkeen perustettava yhtiö olisi Suomen 3. suurin liikevaihdoltaan. Nyt SV on 7. ja KE 16. suurin. Suurempi yhtiö on osaajille houkuttelevampi työpaikka, se mahdollistaa työntekijöiden erikoistumista sekä mm. loma-aikaiset sijaisjärjestelyt on helpommin toteutettavissa. Tulevan yhtiön koko takaa myös sen, että tulevaisuuden energiaratkaisuja päätettäessä yhtiöllä olisi edustus niistä päättävissä pöydissä. Jo yksistään sillä voi olla energiankäyttäjän kannalta suuri merkitys.

Hannu Kananen
Kaupungin valtuutettu (Kesk)
Kuopion Energian hallituksen pj.